Algemene voorwaarden Hoeve Noordveld


Algemene Voorwaarden Hoeve Noordveld

Accommodatie:
Hoeve Noordveld te Oudebildtzijl

Een gast of (hoofd)gast:
(natuurlijk) persoon, die in de accommodatie wil verblijven voor een
bepaalde periode; in de navolgende tekst veelal als
‘gast’ aangeduid.

Medegast:
Degene die samen met (hoofd)gast in de accommodatie verblijft.

Beheerder:
Degene als eigenaar of namens de eigenaar van de accommodatie taken van beheer van de accommodatie waarneemt.

Derden:
Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde de accommodatie of gast.

Eigenaar:
De rechtsmatige eigenaar van de accommodatie (of diens vertegenwoordiger), die de accommodatie exploiteert.

Aanbieding:
Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Annulering:
Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.

Bedenktermijn:
De termijn waarin de gast een boeking bij de accommodatie kosteloos kan annuleren.

Boeking:
Een door de accommodatie geaccepteerde reservering.

Ontbinding:
Het op een juridische wijze “ongedaan maken” van de overeenkomst
wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.

Accommodatie:
De te verhuren accomodaties bij Hoeve Noordveld

Verblijf:
Het feitelijke gebruik van een accommodatie.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de accommodatie
Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden
slechts indien en voor zover deze door
de Accommodatie schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de accommodatie zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van de accommodatie.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de accommodatie en consumenten en niet tussen de accommodatie en bedrijven respectievelijk personen
die handelen in de uitoefening van hun beroep.
2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven
2.1. Aanbiedingen van de Accommodatie zijn steeds vrijblijve
nd en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.2 Alle vermeldingen op de website van de Accommodatie (
www.hoevenoordveld.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse
aanpassingen. De Accommodatie is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!
2.3 Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten.
3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen de Accommodatie en de gast komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de accommodatie.
3.2. Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient.
Indien er geen email adres of een voor sms-boodschappen geschikt telefoonnummer door gast kan worden overhandigd is er slechts een mondeling afgesloten overeenkomst.
3.3 De door de accommodatie gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte Accommodatie accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan de Accommodatie te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich
op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.
4. Betaling
4.1 Betaling van de boeking aan de accommodatie geschiedt bij aankomst in contanten of met pin of voor aankomst, via de website. Indien niet bij aankomst wordt afgerekend dient betaling te zijn voldaan vóór aanvang van het verblijf, waarbij de overschrijving op het
moment van aanvang van het verblijf controleerbaar gerealiseerd is.
5. Annulering en wijziging
5.1 De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk,
zonder kosten, tot 1 dag vóór zijn verblijf in de accommodatie te annuleren.
5.2 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en).
5.3 Annulering door de Accommodatie: de Accommodatie dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van
een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert de Accommodatie de door gast betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfsvergoeding.
Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.
6. Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie
6.1 Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst.
6.2 Check-in en check-uit tijden worden vooraf schriftelijk medegedeeld door de eigenaar bij bevestiging van de reservatie. Deze kunnen steeds aangepast worden in overleg.
6.3 De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van
de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies. Zo zijn huis- of andere meegebrachte dieren zonder overleg niet toegestaan in de accommodatie. Ook geldt er in de gehele accommodatie een rookverbod. Wie dit rookverbod negeert zal de kosten (minimum 500 €) moeten dragen om de ruimten rook-, vlek-, brandplek- en geurvrij te maken.
6.4 De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- of
vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
6.5 Meubels, decoratiemateriaal, linnen en gebruiksvoorwerpen uit de Accommodatie kunnen desgewenst aangekocht worden. De prijzen zijn te bekomen bij de eigenaar. Voorwerpen die de gast onaangekondigd meeneemt, zelfs onoplettend, zullen aangerekend worden en vereffend.
7. Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de accommodatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan
grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d.
waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de Accommodatie kan worden gevergd.
8. Aansprakelijkheid
8.1 De Accommodatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Accommodatie tegen aanspraken dienaangaande. De Accommodatie is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
8.2 De accommodatie kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de accommodatie.
8.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de accommodatie, indien en voor zover de Accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot
directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de Accommodatie in het
voorkomende geval zal uitkeren.
11. Privacy
De Accommodatie zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
12. Slotbepaling
12.1 Voor zover bij wegen van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Niet-
Nederlandse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
12.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
12.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het
nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Zoek en boek

Verplichte velden zijn gekenmerkt met *